หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาการท่องเที่ยว

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • สาขาการท่องเที่ยว

เวลาเรียน 9.00 น. เป็นต้นไป (เวลาเลิกตามสาขาวิชา)

หลักฐานการสมัครเรียน ดังนี้

 • ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง และวุฒิบัตร พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/นักศึกษา/บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ท่านผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-312-5382 , 094-558-2232

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ