คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

นาย ณัฐดนัย เปรมชาติ

ประธานกรรมการนักเรียน นักศึกษา

น.ส. ธนัฎฐา มาลีรัตน์

รองประธานกรรมการนักเรียน นักศึกษา

น.ส. ศลิษา ศิปพัต

เลขานุการ

น.ส. วาสนา คำสุข

ประชาสัมพันธ์

นาย เมธาสิทธิ์ โชติชัยวณิชย์

ปฎิคม

นาย อัครพล บุญชัย

กรรมการ

นาย สุทา เกิดชู

กรรมการ

นาย รัชตะพงศ์ แย้มมีเชาว์

กรรมการ

นาย ณัฐวัตร มั่นน้อย

กรรมการ

นาย อนุพล แก้วดา

กรรมการ

น.ส. นิภาภรณ์ ช้างแก้ว

กรรมการ

น.ส. พิมผกา ดาทอง

กรรมการ

น.ส. สุภาวิณี จรัญญากร

กรรมการ

น.ส. จริยาวดี บุญศรี

กรรมการ

น.ส. สุจิราพร ศรีสุข

กรรมการ

นาย ธนพล สุราชา

กรรมการ