ปีการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาดีเด่น

ที่ได้คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 1

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 1. น.ส. กชกร เอี้ยวถาวรกุล 3.80
 2. น.ส. ชนรดา เอี่ยมแสง 3.58
 3. น.ส. วิมลรัตน์ คะดีเวียง 3.55
 4. น.ส. เข็มอัปสร มุกดากัน 3.61
 5. น.ส. ฐิติยา ธีระกิตติวัฒนา 3.77
 6. น.ส. พัชราพร บุญจิตร 4.00
 7. น.ส. ศกลรัตน์ เลิศล้ำสกุลการ 3.69
 8. น.ส. อารีสยา มันตะวัตร 3.94
 9. น.ส. คัลทรียา อุ่นอุพันธ์ 3.58
 10. น.ส. ปณิดา ล้อมเขตต์ 3.55
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. น.ส. สมฤดี ศรีสุริยาภรณ์ 3.86

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 2

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด
 1. น.ส. เขมจิรา อิ่มใจ 3.53
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. นาย สราวุธ จานสิบสี 3.93
 2. น.ส. กัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียน 3.70
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 1. นาย สิทธิพร แก้วดา 3.90
 2. นาย สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 3.83
 3. น.ส. กมลทิพย์ ชองขันปอน 3.86
 4. น.ส. นัทฑการ์ แสนชนะ 3.76
 5. น.ส. ปนันดา เบ็ญจนาวี 4.00
 6. น.ส. พลอยชมพู อยู่คำ 4.00
 7. น.ส. พันธิตรา คงโฉลง 4.00
 8. น.ส. ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 3.60
 9. น.ส. อภิญญา กล้าพังเทียม 4.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. น.ส. จีรนันท์ เถาสันเทียะ 3.75

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 1. น.ส. คุณามัย พรมา 4.00
 2. น.ส. พิมผกา ดาทอง 3.97
 3. น.ส. นิภาภรณ์ ช้างแก้ว 3.62
สาขาวิชาการตลาด
 1. น.ส. ชนิดาภา อินทวงศ์ 3.63
 2. น.ส. สุภาวิณี จรัญญากร 3.72
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. นาย ชนกันต์ พรหมจันทร์ 3.86
 2. นาย รัชตะพงศ์ แย้มมีเชาว์ 3.77
 3. นาย สิรวิชญ์ อ่อนชุ่ม 3.94
 4. นาย อัครพล บุญชัย 3.80
 5. น.ส. ชลดา โภคาพานิชย์ 3.55
 6. น.ส. สุวรรณา ธรรมโนนลาน 3.88
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 1. นาย ณัฐดนัย เปรมชาติ 3.71
 2. น.ส. บุษบา วัดอ่อน 3.84
 3. น.ส. วาสนา คำสุข 3.78
 4. น.ส. อามานายา มันตะวัตร 4.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. นาย สตางค์แดง บุญประดิษฐ์ 4.00
 2. น.ส. ชิดชนก เสือทะเล 3.70
 3. น.ส. ดวงแก้ว รอดพ้นทุกข์ 4.00
 4. น.ส. เบญจพร ปิ่นมณี 3.90
 5. น.ส. ศุภมาศ ศรีเมือง 3.55

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวส. 1

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
 1. น.ส. นภสร โดดแช 3.71
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. น.ส. กัณทิชา พานทอง 3.64
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 1. น.ส. เกศสรินทร์ พิมพา 3.78
 2. น.ส. ณัฐกาญจน์ จงใจกลาง 3.78
 3. น.ส. วิจิตรา ขันทอง 3.54
 4. น.ส. เพชรี ชัยวิริยานุรักษ์ 4.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. นาย ศักรินทร์ ศรีขัน 3.92
 2. น.ส. กัลยรัตน์ รอดทอง 3.85
 3. น.ส. สุพัฒตา ศรีเจริญ 3.57

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวส. 2

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 1. น.ส. มธุมนต์ พุ่มปรึกษา 3.70
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. น.ส. บุญญนารี พึ่งบุญ ณ อยุธยา 3.63
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 1. น.ส. ดารินทร์ เสียงล้ำ 3.79
 2. น.ส. เมวดี ตาดต่าย 3.93
 3. น.ส. ลภัสรดา เขียวเสน 3.93
 4. น.ส. สุภาวดี ผลาผล 3.86
 5. น.ส. ออลดา หลงสมบุญ 3.59

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 1

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 1. น.ส. กชกร เอี้ยวถาวรกุล 3.63
 2. น.ส. ฐิติยา ธีระกิตติวัฒนา 3.71
 3. น.ส. พัชราพร บุญจิตร 3.94
 4. น.ส. ศกลรัตน์ เลิศล้ำสกุลการ 3.73
 5. น.ส. อารีสยา มันตะวัตร 3.94
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. น.ส. สมฤดี ศรีสุริยาภรณ์ 3.78

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 2

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. นาย สราวุธ จานสิบสี 3.58
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 1. นาย พิทวัส บุญไทย 3.50
 2. นาย สิทธิพร แก้วดา 3.78
 3. นาย สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 3.71
 4. น.ส. กมลทิพย์ ชองขันปอน 3.71
 5. น.ส. ปนันดา เบ็ญจนาวี 4.00
 6. น.ส. พลอยชมพู อยู่คำ 4.00
 7. น.ส. พันธิตรา คงโฉลง 3.75
 8. น.ส. ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 3.68
 9. น.ส. อภิญญา กล้าพังเทียม 4.00

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวช. 3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 1. น.ส. คุณามัย พรมา 4.00
 2. น.ส. พิมผกา ดาทอง 3.75
 3. น.ส. นิภาภรณ์ ช้างแก้ว 3.88
สาขาวิชาการตลาด
 1. น.ส. จริยาวดี บุญศรี 3.52
 2. น.ส. สุภาวิณี จรัญญากร 3.70
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 1. นาย ศิวกร ตวงภัทรพร 3.58
 2. น.ส. นงนภัส เขียวเสน 3.55
 3. น.ส. บุษบา วัดอ่อน 3.77
 4. น.ส. วาสนา คำสุข 3.94
 5. น.ส. สกุลพร อุปพงษ์ 3.91
 6. น.ส. อามานายา มันตะวัตร 4.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. นาย สตางค์แดง บุญประดิษฐ์ 3.52
 2. น.ส. ชิดชนก เสือทะเล 3.82
 3. น.ส. ดวงแก้ว รอดพ้นทุกข์ 4.00
 4. น.ส. เบญจพร ปิ่นมณี 3.88
 5. น.ส. ศุภมาศ ศรีเมือง 3.50

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวส. 1

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 1. น.ส. เกศสรินทร์ พิมพา 3.50
 2. น.ส. ณัฐกาญจน์ จงใจกลาง 3.71
 3. น.ส. เพชรี ชัยวิริยานุรักษ์ 3.86
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. นาย ศักรินทร์ ศรีขัน 3.75
 2. น.ส. กัลยรัตน์ รอดทอง 3.72
 3. น.ส. สุภัสสร แพงสุข 3.65

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น ปวส. 2

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 1. น.ส. มธุมนต์ พุ่มปรึกษา 3.72
 2. น.ส. นวมินท์ อ่องลา 3.59
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. นาย พงศกร วิบูลย์กุล 3.79
 2. น.ส. บุญญนารี พึ่งบุญ ณ อยุธยา 3.72
 3. น.ส. สุภัสสรา จิราภรณ์สิริกุล 3.50
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 1. น.ส. ดารินทร์ เสียงล้ำ 3.86
 2. น.ส. เมวดี ตาดต่าย 3.86
 3. น.ส. ลภัสรดา เขียวเสน 4.00
 4. น.ส. สุภาวดี ผลาผล 3.86
 5. น.ส. ออลดา หลงสมบุญ 3.76