อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1

อาจารย์ธนพร รักสกุล

ระดับชั้น ปวช.1/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อาจารย์สุพิชฌย์ สุนทร

ระดับชั้น ปวช.1/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อาจารย์ธนาภา คำไพโรจน์

ระดับชั้น ปวช.1/3

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อาจารย์ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.1/4

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2

อาจารย์ธนิฐ วอทอง

ระดับชั้น ปวช.2/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อาจารย์บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

ระดับชั้น ปวช.2/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 109

อาจารย์กัลยกร ส่งเสมอ

ระดับชั้น ปวช.2/4

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อาจารย์ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.2/5

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.3

อาจารย์ธนิฐ วอทอง

ระดับชั้น ปวช.3/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อาจารย์บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

ระดับชั้น ปวช.3/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 109

อาจารย์นลินี วังคีรี

ระดับชั้น ปวช.3/3

โทร 02 312 5115 ต่อ 110

อาจารย์กฤษติยา วังคีรี

ระดับชั้น ปวช.3/4

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.3/5

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1

อาจารย์ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ

ระดับชั้น ปวส.2

โทร 02 312 5115 ต่อ 110

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.2

อาจารย์ปริษา พุ่มเรือง

ระดับชั้น ปวช.1/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 101