เป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน

แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยใช้ระบบการทำงาน ที่ให้ทุกคน ในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นประชาธิปไตย รู้จักแสดงความคิด เห็น รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้รักสามัคคี และพร้อมที่จะปรับปรุง การทำงาน

  • 1. ด้านบุคลากรโดยการพัฒนาอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ
  • 2. ด้านกายภาพโดยการพัฒนาอาคารสถานที่สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีความพร้อมในการถ่ายทอด ชี้แนะ การค้นคว้าหาความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ สอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียน นักศึกษาของเกริกวิทยาลัย มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อ สาขาวิชาชีพของตนเองอย่างมีคุณธรรม

  • 1. ด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนโดยการจัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมเสริมด้านวิชาการให้ เหมาะสมตาม ความต้องการของผู้เรียน การพัฒนาผู้สอนให้มี ความรู้ความสามารถ และ เลือกใช้เทคนิควิธีการสอน ที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นสากล เช่น การเรียน การสอนโดยเน้น นักเรียน นักศึกษาเป็นสำคัญ (Student Centered) การวัด ประเมิน ผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment)
  • 2. ด้านสื่อการเรียนการสอนโดยการพัฒนาปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนที่เหมาะสมทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยจัดอบรมผู้สอนให้มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะถ่ายทอด ความรู้ตลอดจนพัฒนา ตนเองในด้านการจัดทำสื่อการสอน ที่เหมาะสมด้วยตนเองและนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล

แผนการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

มีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมใน นักเรียนนักศึกษา รู้จักปรับปรุงตนให้ดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อ สัตย์และไม่เห็นแก่ตัว แบ่งเป็น

  • 1. การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด อบายมุข รู้จักป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ และรู้จักดูแลตน เองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
  • 2. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสร้างมนุษย์สัมพันธ์ รู้จัก เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม มีน้ำใจเมตตาโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสถาบัน และสังคม รู้จักสิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม